Algemene voorwaarden Wie verovert jouw hart 2018 / 2019


Algemene voorwaarden Wie verovert jouw hart 2018 / 2019.

Ten aanzien van de dienstverlening Wie verovert jouw hart gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

 

Artikel 1 Rechten

1.1 Wie verovert jouw hart  is bedacht en opgericht  in 2009. De eigenaresse van Wie verovert jouw hart is Patty  en zij wordt bijgestaan door enkele vrijwilligsters.

 

Artikel 2 Deelname

2.1 U dient minimaal 21 jaar te zijn om deel te kunnen nemen aan Wie verovert jouw hart.

2.2 Uw deelname aan Wvjh is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2.3 Indien u gebruik maakt van de door Wvjh aangeboden diensten is dit een overeenkomst.

Dit betekent dat u akkoord gaat met de door Wvjh opgestelde algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Inhoud

3.1 De inhoud van Wvjh is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Cliënten dragen zelf zorg voor de juistheid, zorgvuldigheid en naar waarheid opgegeven gegevens.

3.3 Indien blijkt dat gegevens onwaarheden bevat(ten) heeft Wvjh  het recht u te verwijderen uit het bestand zonder recht op restitutie van ongebruikelijke betalingen.

 

Artikel 4 Beëindiging

4.1 Het is tijdens een deelname niet toegestaan mensen te werven voor derden of eigen doeleinden (dating sites, commerciële en/of eigen organisatie van activiteiten, relatiebemiddeling enz..). Als blijkt dat dit wel gebeurt (is) betekent dit automatisch het einde van uw lidmaatschap en of deelname aan de activiteit van Wvjh  voor nu en in de toekomst.

 

Artikel 5 Tarief

5.1 Wvjh behoud zich het recht voor om vereiste tarieven en producten die op de site staan te wijzigen.

5.2 Voor een lidmaatschap van Wvjh betaalt u €124,94 per 6 maanden (tenzij er een actie is) welke na beëindiging niet stilzwijgend wordt verlengd.

Hiervoor krijgt u persoonlijke relatiebemiddeling, onbeperkt aantal matches, een intakegesprek en partnervoorstel. U heeft geen recht op restitutie van dit bedrag.

5.3 Voor deelname aan een Matching dag betaalt u de kosten zoals aangegeven op de website.

 

Artikel 6 Cliënten

6.1 Wvjh behoud zich het recht voor iemand zonder opgave van reden te weigeren hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

6.2 Wvjh houd zich het recht voor om informatie zonder opgave van reden op de site aan te passen.

6.3 Wvjh is uitsluitend voor volwassen mensen. Tijdens de activiteiten wordt aanwezigheid van kinderen en onbekenden niet op prijs gesteld.

 

Artikel 7 Verspreiding

7.1 U verklaart dat de persoonlijke gegevens en/of  foto`s van derden waarover u beschikt via Wvjh niet te zullen gebruiken voor enig doel. Inclusief het overdragen van deze gegevens en/of  foto`s aan derden of het versturen van mailingen aan personen over wiens gegevens Wvjh beschikt.

7.2 U zult Wvjh niet op enigerlei wijze gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden.

7.3 Indien u de in het vorig lid genoemde handelingen bezigt is Wvjh gerechtigd uw gegevens te verwijderen en deelname in de toekomst te weigeren. Daarnaast komen alle door Wvjh geleden schade en gemaakte kosten voor uw rekening.

Artikel 8 Gegevens

8.1 De gegevens die u aan Wvjh levert moeten nauwkeurig en overeenkomstig de waarheid zijn.

8.2 U bent als enige verantwoordelijk voor wat u verschaft aan inhoud daarvan, plus het versturen van deze gegevens.

 

Artikel 9 Beveiliging

9.1 U bent zelf verantwoordelijk voor wat u anderen over u zelf verteld als dit contact door Wvjh  tot stand is gekomen.

Wvjh kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze persoon u hiermee schade toe brengt.

 

Artikel 10 Gedrag

10.1 Wvjh kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van cliënten.

Met inachtneming van het voorafgaande is Wvjh niet aansprakelijk of verantwoordelijk tegenover u. Of welke andere derde dan ook voor welk bedrag, verlies, schade dan ook voortkomend uit of op welke wijze dan ook verbonden met Wvjh of de resultaten daarvan.

10.2 Gedurende een Matching dag is het niet toegestaan om niet-cliënten te laten deelnemen aan de activiteit. Als blijkt dat u derden uitgenodigd heeft om mee te doen, die hiervoor niet hebben betaald, volgt onmiddellijke beëindiging van uw deelname/lidmaatschap aan Wvjh en kunt u zich ook in de toekomst niet meer aansluiten. Bij deze beëindiging heeft u geen recht op restitutie van ongebruikelijke betalingen.

10.3 Gedurende een activiteit is het niet toegestaan u grof, obscene, discriminerend, bedreigend, seksistisch, intimiderend en beledigend te gedragen. Als uw gedrag door een van de medewerksters van Wvjh , en/ of mededeelnemers, zo wel wordt ervaren behoud Wvjh het recht uw lidmaatschap/deelname onmiddellijk te beëindigen zonder recht op eventuele restitutie voor ongebruikelijke betalingen.

10.4 Wvjh is niet aansprakelijk voor intimidatie, laster, belediging, bedreiging, obscene gedrag, racisme of enig andere handelswijze in strijd met de wet door andere deelnemers.

10.5 Wvjh kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet slagen van eventuele dates/contacten en alles wat daar dan eventueel uit voort vloeit.

10.6 De beheerster en vrijwilligers van Wvjh richten zich met veel plezier op het organiseren van activiteiten, relatiebemiddeling en alle administratieve werkzaamheden voor u. Het is echter niet de bedoeling dat u vervelende avances maakt naar deze personen. Wanneer avances door de beheerster en/of vrijwilligers van Wvjh als opdringerig en intimiderend wordt ervaren heeft Wvjh het recht u met onmiddellijke ingang te verwijderen uit het bestand zonder restitutie van ongebruikelijke betalingen. Ook in de toekomst kunt u dan niet meer deelnemen.

 

Artikel 11 Klantenservice

11.1 Tijdens het communiceren tussen u en de beheerster en/of vrijwilligers van Wvjh is het niet toegestaan om u grof, obscene, discriminerend, bedreigend, seksistisch, intimiderend en beledigend te gedragen. Als uw gedrag ten opzichte van de medewerksters zo wel word ervaren heeft Wvjh het recht uw deelname in de toekomst te weigeren en eventueel andere diensten onmiddellijk te beëindigen zonder recht op eventuele restitutie voor ongebruikelijke betalingen.

 

Artikel 12 Toegang tot de website

12.1 Wvjh streeft er naar om de website 24 uur per dag toegankelijk te houden maar kan niet garanderen dat deze onderbroken word door eventuele storingen en/of onderhoud.

12.2 Wvjh is nimmer aansprakelijk voor storingen waardoor tijdelijk de website niet toegankelijk is.

12.3 Voor leden van en deelnemers aan Wvjh  is toegang tot de websites uitgesloten.

 

Artikel 13 Voorwaarden voor betalingen en prijzen Matching dagen

13.1 Deelname aan een Matching dag bedraagt €9,95 tenzij anders aangegeven op de website. Restitutie van dit bedrag is echter niet mogelijk

13.2 Kosten gedurende de Matching dagen qua  eventueel entree, zakgeld, reiskosten, eten/drinken e.d. zijn voor uw eigen rekening.

 

Artikel 14 Privacybescherming

15.1 Alle door u aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens blijven voor de administratie van

Wvjh  en zijn niet door derden in te zien via de website of andere (media)vorm dan ook.

15.2 Wvjh respecteert de privé sfeer van u en houdt zich ten strengste aan alle toepasselijke bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgebonden gegevens die

Wvjh opvraagt of verwerkt in het kader van de aanmelding en ook van de doorvoering van de diensten, worden door Wvjh alleen gebruikt in het kader van de wettelijke voorschriften.

Wvjh stelt nimmer de persoonsgegevens van u ter beschikking van andere deelnemers tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden van Wie verovert jouw hart  alle reeds 14 genoemde artikelen.